Q en A oude postcoderoosregeling

Vragen en antwoorden


Postcoderoos PUUR ZON 1 U.A.

Wat is een postcoderoos regeling?
De postcoderoosregeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) bestaat sinds 2014 als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op je eigen dak hoeven te liggen. Deelnemers komen in aanmerking voor teruggave van de
energiebelasting voor elke kWh die zij collectief opwekken. Per 1 april 2021 is deze regeling veranderd. (zie postcoderoos op nieuwe leest op deze site)

Wie kan er meedoen?
De daken die we tot onze beschikking hebben liggen in postcode 4461, maar doordat we twee projecten hebben kunnen we het gebied zodanig kiezen dat alle inwoners (huurders, woningeigenaren en ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting) uit Kattendijke, Kloetinge, Goes, Wilhelminadorp en ’s Heer-Hendrikskinderen kunnen meedoen. De leden moeten op het adres van de aansluiting wonen en/of een bedrijf gevestigd hebben.

Kan ik meedoen als ik in een huurhuis woon?
Ja, mits u zelf een energiecontract met een regulier energiebedrijf heeft. Indien u huurt inclusief “gas, water en licht” is het niet mogelijk.
Kunnen Vereniging Van Eigenaren ook meedoen? Ja, VVE’s kunnen ook meedoen. De eigenaren kunnen individueel meedoen en de Vereniging tot
maximaal 10.000kWh

Waarom zou ik meedoen?
Dit project is bedoeld voor mensen met een huis of appartement waarvan (1)De dakligging of constructie ongeschikt is voor het aanbrengen van zonnepanelen (bijvoorbeeld te steil dak, veel bomen met schaduw, appartement) (2)Het niet is toegestaan om zonnepanelen aan te brengen omdat het huis in een een beschermd dorps- of stadsgezicht staat of een momentenpand is. (3)Het dakoppervlakte te klein is om energieverbruik te dekken, bijv. huizen zonder gasaansluiting. (4)De inwoners ontzorgd willen worden en bewust kiezen voor een centraal dak in plaats van het eigen dak. U wilt de rompslomp niet van onderhoud van de installatie. (5)De bewoners panelen op het dak niet mooi vinden.
Vanaf 2023 wordt de huidige salderingsregeling van energiebelasting van zonnepanelen op het eigen huis afgebouwd in stappen.
Met een postcoderoosregeling bent u gegarandeerd van een looptijd van 15 jaar waarop de volledige energiebelasting per jaar terugverdient kan worden. In 2020 is dit € 0,1182/kWh, inclusief BTW.

Panelen of certificaten?
Een Postcoderoos project bestaat uit een aantal panelen. Omdat de keus van de panelen pas laat definitief wordt bepaald omdat er bijvoorbeeld leveringsproblemen met een eerst gekozen paneel
op kunnen treden, heeft PUUR ZON 1 ervoor gekozen om de deelnemers certificaten aan te bieden.
De grootte daarvan is onafhankelijk van de grootte van de panelen. Dat heeft als voordeel dat het aanbiedingsproces aan de leden onafhankelijk is van de paneelkeuze. In concreto hebben de panelen
die worden gelegd een vermogen van 320 WP en de certificaten een vermogen van 300 WP. We begroten dat één certificaat gemiddeld over de jaren 285 kWh aan stroom op zal wekken.

Hoeveel certificaten kan ik maximaal aanschaffen?
U kunt in totaal voor een maximaal aantal certificaten inschrijven dat overeenkomt met een eigen verbruik met een maximum van 10.000 kWh per jaar. U heeft een klein verbruikersaansluiting. 1 zonnecertificaat staat gelijk aan ongeveer 285 kWh.
Wij adviseren u niet meer dan 85% van uw huidige jaarverbruik (kWh) te reserveren. U krijgt alleen energiebelasting terug tot maximaal uw eigen elektriciteitsverbruik. In de praktijk kan de opbrengst van de installatie per jaar variëren. Daarnaast is alle nieuwe elektrische apparatuur vaak zuiniger.

Kan ik meedoen als ik zelf al zonnepanelen heb (of nog wil)?
Ja dat kan. Wel zult u rekening moeten houden met het maximumaantal certificaten dat u wilt kopen. Het is financieel niet verstandig om meer certificaten te kopen dan het verschil tussen uw eigen elektriciteitsgebruik en de door uw eigen panelen geproduceerde elektriciteit.

Wat is het minimumaantal certificaten dat een lid moet aanschaffen?
Het minimumaantal zonnecertificaten waarvoor u kunt inschrijven is 1.

Waarop is de prijs van een certificaat gebaseerd?
De prijs is gebaseerd op alle kosten die gemaakt moeten worden om het aanvangsbedrag van de investering te kunnen dekken. We gaan hierbij uit van investering in de zonnepaneleninstallatie en bijkomende kosten voor de coöperatie (bijvoorbeeld de kosten voor het oprichten van de Coöperatie het dakonderzoek en de kosten van de overeenkomst tussen de coöp. en de dakeigenaar), voor de installatie- en aansluitkosten. We verminderen dat bedrag met een eventuele subsidie, bijv. uit het Zeeuws Klimaatfonds.

Op mijn energienota staat al een bedrag voor vermindering energiebelasting. Hoe zit dat? Stroomaansluitingen van woningen en bedrijven in Nederland met een verblijfsfunctie hebben recht op een “vermindering op de energiebelasting”. De overheid bepaalt per kalenderjaar hoe hoog die vermindering is. Om deze vermindering zo goed mogelijk met u te verrekenen, rekent uw energieleverancier de jaarlijkse teruggave om naar een tarief per dag. Dit dagtarief wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop de (jaar)nota betrekking heeft. Feitelijk is dit een soort energiesubsidie, opdat ieder in zijn basisbehoefte aan energie kan voorzien. Ook stroomaansluitingen waar zo weinig stroom wordt verbruikt dat er nauwelijks energiebelasting op de
rekening staat krijgen tòch de volledige “vermindering op de energiebelasting”. In dat geval is de vermindering (energiesubsidie) dus veel groter dan de betaalde energiebelasting.

Betekent de “vermindering energiebelasting” uit de vorige vraag dat ik niet het volle bedrag aan energiebelasting kan verrekenen?
Nee, dit is NIET het geval. Als uw zonnepanelen per jaar net zoveel elektriciteit opwekken als u in dat jaar verbruikt, zal uw energieleverancier het volledige bedrag aan energiebelasting bij u in mindering
brengen. Daar bovenop houdt u recht op de “energiesubsidie” van de overheid uit de vorige vraag. Dit zijn twee losstaande zaken, ondanks het feit dat de overheid deze energiesubsidie de naam “vermindering energiebelasting” heeft gegeven.

Wat gebeurt er met de opgewekte kWh?
De elektriciteit die de gezamenlijke installatie opwekt wordt door de coöperatie verkocht aan Delta. Met Delta is afgesproken dat zij de eerste drie jaar de stroom afnemen tegen de marktprijs met een opslag. Het contract wordt om de drie jaar vernieuwd. De jaarlijkse stroomopbrengst wordt door de coöperatie gebruikt om de lopende jaarlijkse kosten binnen het project te betalen. Voorbeelden van deze exploitatiekosten zijn onderhoudskosten, schoonmaakkosten, administratiekosten,
verzekeringskosten en de kosten van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Wat er met de resterende opbrengst gebeurt, is aan de leden. In de jaarlijkse leden vergadering wordt dit besproken. Het bestuur doet een voorstel en heeft ieder lid daarin een stem.

Hoe vindt de teruggave van de energiebelasting plaats?
Anno 2020 bedraagt de energiebelasting per opgewekte kilowattuur (kWh) € 0,0977 exclusief BTW of € 0,1182 inclusief BTW. Na afloop van een opwekjaar stelt de Coöperatie PUUR ZON 1 U.A. vast hoeveel daadwerkelijk geproduceerde stroom er aan de certificaten van elke deelnemer in het
project is toe te schrijven. De coöperatie stuurt hierover een verklaring naar elk van de deelnemers in het project. Met deze gegevens gaan de deelnemers naar hun eigen energieleverancier, de leverancier van wie zij op hun huisadres de energie betrekken, zodat deze het jaarlijkse
belastingvoordeel met hen kan verrekenen.
Met Delta heeft de coöperatie de afspraak gemaakt dat zij de teruggave eenmaal per jaar bij de eindafrekening automatisch verwerkt.
Van PUUR ZON 1 krijgt u ieder jaar een bericht waarin het aantal kWh staat vermeld waarvoor u de teruggave van de energiebelasting kunt claimen. Dit bericht stuurt u naar uw energiebedrijf die de korting in de nota verwerkt. U moet dat zelf controleren.
Bent u geen klant van Delta dan is het raadzaam bij uw eigen energieleverancier voor dat u certificaten aanschaft, na te vragen of deze bereid is de energiebelastingkorting te verrekenen. Veel energiebedrijven doen dit wel, maar enkele ook niet.

Moet ik overstappen van energieleverancier?
Veel energiebedrijven zijn bereid de Postcode regeling toe te passen, maar niet alle. Dat moet u controleren voordat u lid wordt en deelneemt aan PUUR ZON.
Mocht uw energieleverancier niet bereid zijn de energiebelastingkorting te verrekenen kunt u overwegen over te stappen naar een andere leverancier die deze bereidheid wel heeft.

Kan ik de energiebelasting zelf terugvragen bij de belastingdienst?
Nee, dit kan alleen via de energieleverancier die bereid moet zijn de energiebelastingkorting te verrekenen.
Het terugverdienmodel van de postcoderoos is gebaseerd op twee pijlers; teruggave energiebelasting en centrale verkoop stroom uit de gezamenlijke installatie. Zie nadere uitleg presentatie en bij kopje risico’s.

Wat is beter: eigen dak of gezamenlijk?
Dat is voor iedere situatie anders.
Bij uw eigen huis maakt u gebruik van de salderingsregeling. De productie van uw eigen panelen wordt afgetrokken van de afgenomen kWh. U betaalt alleen de kWh boven uw eigen terug levering. Teveel opgewekte kWh worden verrekend met een geldend stroomtarief van uw contract.
Indien u zonnepanelen op eigen dak overweegt is het goed om eerst te onderzoeken of u woning gunstig is gelegen. Hiervoor is het handig om de website http://www.zonatlas.nl te bekijken. Bij zonnepanelen op eigen dak wordt de opgewekte stroom met je eigen verbruik verrekend voor het volledige tarief. Deze regeling (saldering op het eigen energieverbruik) is tot 2023 gegarandeerd. Daarna zal deze stapsgewijs worden afgebouwd.

Wat gebeurt er tijdens de afbouw van de salderingsregeling en daar na?
Minister Wiebes heeft in een brief op 30 maart 2020 aan de Tweede Kamer het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekend gemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw dus 9 procent, waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk 0 is. De afbouw van de salderingsregeling geldt echter uitsluitend voor elektriciteit die je aan het elektriciteitsnet teruglevert. Zij geldt niet voor het directe eigen verbruik achter de meter. Met de nieuwe regeling betaal je als burger en bedrijf straks geen elektriciteitsprijs, energiebelasting en opslag duurzame energie meer over zelf opgewekte elektriciteit die jezelf direct verbruikt of opslaat. Hierdoor loont het om de zelf opgewekte elektriciteit direct te verbruiken.

Wat gebeurt er als ik verhuis?
(1) Indien u binnen het postcodegebied verhuist kunt u uw certificaten gewoon houden.
(2) Certificaten staan op één naam, maar zijn overdraagbaar. U mag uw certificaten (panelen) altijd verkopen aan iemand binnen het postcodegebied, dus ook bij verhuizing. U kunt de panelen dus met uw huis aan de koper van uw huis verkopen. Indien de certificaten in andere handen overgaan moet dit wel gemeld worden aan de op te richten Coöperaties van PUUR. Zodra de certificaten zijn overgedragen is tevens het lidmaatschap van de coöperatie automatisch beëindigd.
(3) Als de coöperatie een wachtlijst heeft, kunt u de certificaten ook aan de Coöperatie aanbieden. Informeer daar naar.

Wat gebeurt er met de certificaten bij overlijden van de certificaathouder?
(1) Mocht de certificaathouder komen te overlijden dan zullen de certificaten overgaan op de erven. De erven kunnen gezamenlijk de certificaten door de coöperatie op hun naam laten zetten als de woning door de erven aangehouden wordt. Ook kan, voor zover deze binnen de postcoderoos woont, één van de erven de certificaten overnemen.
(2) Wordt de woning verkocht dan kunnen de certificaten worden overgedaan aan de nieuwe bewoner.
(3) Als de coöperatie een wachtlijst heeft, kunt u de certificaten aanbieden aan de coöperatie. Informeer daar naar.
Wat is de waarde van de certificaten bij tussentijdse verkoop?
Deze waarde is het resultaat van de onderhandelingen. Leidraad kan zijn het afschrijvingsschema dat PUUR ZON hanteert voor de Ledenrekening. Dit is een lineaire afschrijving van de certificaten over 15 jaar.

Ik wil graag zien wat ik aan elektriciteit produceer, kan dat wel?
Ja, de opbrengst van de zonnepanelen wordt continue bijgehouden. We zullen t.z.t. proberen om de energieproductie real time op het internet te publiceren. Daarnaast zullen we elk jaar de productie per certificaat (paneel) bekend maken in het jaarverslag van de coöperatie.

Wat gebeurt er na 15 jaar als de regeling ophoudt?
Na 15 jaar blijft de installatie nog steeds stroom opwekken. In principe wordt de installatie dan overgedragen aan de eigenaar van het dak en houdt het Postcoderoos Project op te bestaan. De leden van de coöperatie kunnen dan de resterende winst en het werkkapitaal onderling verdelen,
evenredig met het aantal gekochte certificaten.

De businesscase rekent met 15 jaar, vanaf wanneer start dat precies?
Zodra de Belastingdienst de beschikking heeft afgegeven en de werkelijke stroomproductie is gestart.

Zijn er ook risico’s?
De meeste risico’s op de installatie zijn afgedekt door bijvoorbeeld notariële aktes (Recht van opstal), garanties en verzekering, maar als er situaties zijn met veel schade bijvoorbeeld door zeer extreem weer zal moeten blijken of deze instrumenten voldoende zijn.
Het verdienmodel is gebaseerd op twee pijlers.
1 Teruggave energiebelasting. De hoogte van de energiebelasting op elektriciteit bepaalt dus ook de hoogte van de teruggave. Risico: De hoogte van de energiebelasting wordt landelijk vastgesteld. De trend is dat deze wordt verlaagd op elektriciteit en verhoogd op gas. Het zijn nu
relatief kleine verlagingen.
2 Verkoop stroom. Er kan slechts voor drie jaar een contract worden afgesloten. Het huidige tarief in de presentatie is dus voor de komende drie jaar. Daarna moet er opnieuw een contract worden afgesloten. Dit zijn allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke
jaarlijkse opbrengst.
3 Terugverdientijd. Wij hebben met de huidige berekening een voorzichtige inschatting gedaan en komen uit op een terugverdientijd van ongeveer 8,5 jaar. Door de hierboven omschreven risico’s kan daar een verschuiving in op treden naar voren of naar achteren. De looptijd van de postcoderoos
regeling is 15 jaar.
Feit is ook dat u zelf, wat-er-ook-gebeurt, nooit zonder elektriciteit komt te zitten. De stroomafname voor uw eigen huis staat volledig los van de stroomproductie door PUUR ZON.

Wat gebeurt er bij faillissement van de dak-eigenaar?
De dak-eigenaar geeft minstens 15 jaar het recht van opstal. Dit wordt notarieel vastgelegd. Bij wisseling van dak-eigenaar blijft het recht van opstal van kracht en gaat mee naar de nieuwe eigenaar. De installatie hoort bij het gebouw.

Is mijn inleg in zonnepanelen bij de coöperatie Btw-plichtig?
De coöperatie is Btw-plichtig. De inleg per certificaat/paneel niet. De inleg wordt geboekt op uw ledenrekening als kapitaal. De coöperatie schaft de panelen aan en betaalt daarover btw. Deze btw vordert zij samen met de Btw op andere kosten terug bij de belastingdienst, dan wel verrekent zij
met de Btw die de coöperatie in rekening brengt over de aan Delta geleverde zonnestroom.

Waarom kan ik niet gewoon de opgewekte stroom van mijn paneel direct aftrekken van eigen stroomverbruik?
Omdat het zonnepaneel niet op uw eigen dak ligt. De elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Er wordt gemeten hoeveel er jaarlijks is geproduceerd. U krijgt een jaaroverzicht over uw aandeel van de productie. Vervolgens wordt over uw aandeel, mits dit binnen uw eigen
jaarverbruik thuis blijft, de belastingkorting berekend. Dit wordt dan door uw energieleverancier met uw jaarlijkse eindafrekening verrekend.

Moet ik de certificaten opgeven bij de belastingaangifte?
De Belastingdienst beschouwt de certificaten als een bezitting, die ondergebracht is in Box 3. Ze tellen dus wel mee met de waarde van uw bezittingen, maar u hoeft de opbrengst uit de regeling niet op te geven als inkomen.
Voor de waardebepaling hanteert PUUR en lineaire afschrijving over 15 jaar.

Ben ik als coöperatie-lid aansprakelijk?
Als u deelneemt wordt u automatisch lid van de Coöperatie PUUR ZON 1, die de certificaten uitgeeft.
De rechtsvorm waarvoor gekozen is, is een Coöperatie U.A. De coöperatie is een rechtspersoon met uitgesloten aansprakelijkheid, dit betekent dat de leden niet verantwoordelijk en uitgesloten zijn van aansprakelijkheid in geval van een eventueel financieel tekort van de coöperatie.
Bestuurders zijn alleen verantwoordelijk bij wanbestuur. In het onwaarschijnlijke geval dat de coöperatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan de coöperatie in het slechtste scenario failliet gaan. Het is dan aan de curator wat hiermee te doen. Aannemelijk is dat dan en rechtsopvolger gezocht wordt.

Bestaat de coöperatie al?
De Postcoderoos Coöperatie PUUR ZON 1 is opgericht op 24 maart 2020 en is gevestigd te Goes,
Ossenhoofdstraat 11, 4461 CA Goes.
Melding Autoriteit Financiële Markten
Deelname in een coöperatief zonproject wordt sinds eind 2017 door de AFM gezien als een beleggingsproduct. Bij investeringen onder 5 miljoen euro is de aanbieder vrijgesteld van de prospectusplicht. Wel moeten de aanbiedingen vooraf worden gemeld bij de AFM en zijn aanbieders verplicht gegevens te verstrekken aan deelnemers met gebruik van een
informatiedocument. Dit is bedoeld om deelnemers te helpen om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen. Dit informatiedocument moet met de melding worden verstrekt aan de AFM. Aanbieders zijn daarnaast verplicht om de volgende vrijstellingsvermelding op te nemen bij alle reclame-uitingen.

Let op ! U belegt buiten AMF-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Voor meer informatie: zie afm.nl

Goes, november 2019, bijgewerkt juli 2020